Oldambt start FttX onderzoek

door | feb 3, 2014 | Nieuws |

Persbericht – Gemeente Oldambt, 6 februari 2014

 Oldambt verbindt… ook digitaal

Oldambt onderzoekt mogelijkheden breedband

De gemeente Oldambt onderzoekt de mogelijkheden om breedband binnen de gemeente uit te rollen. Oldambt is vanuit het Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen aangewezen als pilotgebied. Dit project heeft als doel een start te maken met de verbetering van de ICT-infrastructuur in Oost-Groningen. In het huidige tijdsgewricht, waarin het functioneren van economie en samenleving steeds afhankelijker wordt van een digitale infrastructuur, is het van belang dat ieder bedrijf en iedere bewoner de beschikking kan hebben over snel internet (Glasvezel).

De uitkomsten van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door IPfiber uit Rotterdam, en in een business case zal worden uitgewerkt, zal als basis fungeren voor de inmiddels opgerichte Stichting “Oldambt Verbindt”. Deze stichting heeft onder meer tot doel het laten inrichten, in stand houden en exploiteren van een breedbandnetwerk in de onrendabele buitengebieden, in de kernen en de bedrijventerreinen van de gemeente Oldambt. Draagvlak in de regio voor de uitrol van breedband is van groot belang. Daarom zijn diverse partijen betrokken in de pilot. Het streven is om medio april duidelijk te hebben hoe er een rendabel breedbandnetwerk kan worden aangelegd. 

Aanleiding

Het ontbreken van een stabiel internetnetwerk vormt een bedreiging voor de leefbaarheid op het platteland en de economische ontwikkeling in het landelijk gebied. Ook in grotere bevolkingsconcentraties op het platteland, de zogenoemde kernen, tekenen zich problemen af. De regio Oost-Groningen kenmerkt zich door dunbevolkte gebieden. De zorgvraag zal, mede door de demografische ontwikkelingen, in deze gebieden toenemen. Naar verwachting zal het, door de vergrijzing en ontgroening, in de toekomst onmogelijk zijn om zonder digitalisering (denk maar aan zorg op afstand en domotica) de noodzakelijke zorg te blijven leveren. Daarnaast is er een tendens en behoefte van bewoners om langer zelfstandig in hun eigen woonomgeving te willen blijven wonen.

Voor de redactie:

Met vragen over dit persbericht kunt u bellen met team Communicatie, Richard Hopman,

(0597) 48 21 66 of 06 52 62 14 83.